0182 – 78 63 38

jos@juwelierjos.nl

Lange Tiendeweg 17, 2801 KD Gouda

Algemene Voorwaarden Juwelier Jos 

De vennootschap onder firma Juwelier Jos  is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54830192 en is gevestigd aan Lange Tiendeweg 17 (2801 KD) te Gouda.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 
 2. Aanbod: Ieder aanbod aan Koper tot het maken en/of leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn. 
 3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Koper: de Consument die een Overeenkomst aangaat met Verkoper.
 5. Overeenkomst: De (koop)overeenkomst die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Juwelier Jos, en/of de uitvoering van Maatwerk om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren tegen een door de Koper te betalen prijs in geld, waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 6. Producten: De Producten die door Juwelier Jos worden aangeboden zijn sieraden (op maat).
 7. Juwelier Jos: De aanbieder en verkoper van Producten aan Koper, alsmede de aanbieder van Maatwerk aan Koper.
 8. Maatwerk: de maatwerk werkzaamheden die Juwelier Jos aanbiedt zijn alle werkzaamheden die samenvallen met het ontwerpen, produceren, verkopen en repareren van sieraden op aanvraag van Koper.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Juwelier Jos en iedere Overeenkomst tussen Juwelier Jos en een Koper en op elk Product en/of werk dat door Juwelier Jos wordt aangeboden. 
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Juwelier Jos aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Juwelier Jos zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Juwelier Jos is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolg overeenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Juwelier Jos gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. Juwelier Jos is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk wordt bevestigd. Niettemin heeft Juwelier Jos het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Juwelier Jos gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product en/of Maatwerk met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Juwelier Jos niet binden. Eventuele afbeeldingen en/of specifieke gegevens (waaronder verstaan maar niet beperkt tot getoonde en/of verstrekte modellen, voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren, capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen in schetsen, tekeningen, brochures, promotiemateriaal) in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare afwijkingen zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de Overeenkomst. Juwelier Jos kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
 4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Juwelier Jos zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Juwelier Jos niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs. 
 6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor vervolgopdrachten of nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig voor zover deze verstrekt worden aan Koper.
 7. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Koper verstrekte gegevens en deze gegevens onvolledig en/of onjuist blijken te zijn of deze gegevens naderhand worden gewijzigd, heeft Juwelier Jos het recht om de in het Aanbod vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te passen. Koper is verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de gestelde betalingsverplichtingen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod c.q. offerte van Juwelier Jos heeft aanvaard door expliciet en ondubbelzinnig akkoord te geven op het Aanbod per e-mail, een betaling verricht of akkoord geeft in de winkel. 
 2. Een Aanbod kan door Juwelier Jos gedaan worden in de winkel en online, via de website.
 3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Juwelier Jos, zal Juwelier Jos de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen. 
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Juwelier Jos daaraan niet gebonden.
 5. Juwelier Jos is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 6. Koper heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden ten aanzien van niet-maatwerk Producten. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.
 7. Producten die wegens maatwerk en hygiënische redenen na het verbreken van de verzegeling niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.

  Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

  1. De duur van Overeenkomst met betrekking tot de Maatwerk wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt door voltooiing van de opdracht.
  2. Koper is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Indien reeds een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst en Koper de Overeenkomst opzegt, is Koper een vergoeding voor de daadwerkelijk tot dan gemaakte kosten verschuldigd, tegen aflevering door Juwelier Jos van het reeds voltooide werk. De daadwerkelijk gemaakte kosten worden berekend op grondslag van de gemaakte kosten en de verrichte arbeid.
  3. Beide partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming indien de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van diens verplichtingen en zij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Koper.
  4. Zowel Koper als Juwelier Jos kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Juwelier Jos nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. Juwelier Jos is gerechtigd om per ommegaande tevens de nog niet betaalde zaken terug te nemen en behoudt daarbij het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen van Koper.
  5. Koper is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Juwelier Jos voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

  Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst

  1. Juwelier Jos zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 
  2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Juwelier Jos het recht bepaalde Maatwerk naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
  3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Juwelier Jos aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Juwelier Jos worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Juwelier Jos zijn verstrekt, heeft Juwelier Jos het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
  4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Juwelier Jos niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Juwelier Jos, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
  5. Juwelier Jos kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, van 50% van de aankoopsom, dan wel volledige vooruitbetaling.
  6. Juwelier Jos is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Juwelier Jos is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Juwelier Jos bekend was. 
  7. Koper vrijwaart Juwelier Jos voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

  Artikel 7 – Productlevering

  1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Juwelier Jos of er door andere omstandigheden buiten de macht van Juwelier Jos enige vertraging ontstaat, heeft Juwelier Jos recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Juwelier Jos schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
  2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
  3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Juwelier Jos gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
  4. Indien de Producten worden bezorgd door Juwelier Jos of een externe vervoerder is Juwelier Jos gerechtigd bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  5. Indien Juwelier Jos gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Juwelier Jos ter beschikking heeft gesteld. Hieronder valt ook het akkoord geven op het ontwerp via de e-mail. De datum van akkoord is leidend en vanaf dat moment gaat de gemiddelde levertijd pas in.
  6. Indien Juwelier Jos een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen. De gemiddelde levertijd kan afwijken van de indicatie door onvoorziene omstandigheden. Hierover wordt Koper niet tussentijds geïnformeerd.
  7. Juwelier Jos is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Juwelier Jos is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
  8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Juwelier Jos behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

  Artikel 8 – Verpakking en transport

  1. Juwelier Jos verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
  2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal en verplichte verwijderingsbijdrage. 
  3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

  Artikel 9 – Onderzoek, reclamaties

  1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 (kalender)dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
  2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na in ontvangstname binnen 14 dagen teruggebracht te worden in de winkel, of kan toegestuurd worden naar het opgegeven (retour)adres. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product. 
  3. Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Juwelier Jos op de wijze zoals door Juwelier Jos aangegeven op de retourneren pagina op de website van Juwelier Jos. . 
  4. Retourzendingen dienen door Koper onder de navolgende voorwaarden verricht te worden:
  • het Product dient weer voorzien te zijn van beschermings- en beveiligingsmaterialen;
  • schoon, en in de originele verpakking; 
  • zonder gebruikssporen en onbeschadigd;
  • inclusief alle onderdelen uit het originele pakket.

  Indien koper deze verplichtingen niet, of niet geheel, naar behoren nakomt is Juwelier Jos gerechtigd de kosten van herstel, schoonmaak te verrekenen met een aan koper te crediteren (restant) van de aanschafprijs;

  1. Juwelier Jos is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden. 
  2. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer. 
  3. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen. 
  4. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Juwelier Jos te wijten is, zal Juwelier Jos na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) opsturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Juwelier Jos.

  Artikel 10 – Werkzaamheden op maat gemaakte sieraden

  1. Juwelier Jos zal zich inspannen om het Maatwerk met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Maatwerk werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat Juwelier Jos ervoor in dat de uitgevoerde werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door Koper beoogde doel.
  2. Koper is gehouden om alle benodigde informatie, gegevens en bescheiden tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwerp. Het ontwerp is een uiting van creativiteit, smaak en eigenheid. Indien Koper akkoord gaat met het Aanbod zoals door Juwelier Jos kenbaar is gemaakt, houdt dit ook in dat Koper akkoord gaat met de aanpak en stijl die Juwelier Jos hanteert. Juwelier Jos heeft het recht om de inhoud van haar werkzaamheden, voor zover hier niets uitdrukkelijk door Koper over is gemeld, naar eigen creatief inzicht uit te voeren. Koper heeft recht op maximaal 3 feedbackrondes om het ontwerp aan te passen. Hierna worden kosten in rekening gebracht voor elke aanpassing. Per aanpassing wordt er €29 in rekening gebracht. Voorwaarde hierbij is dat het ontwerp voor hetzelfde product moet blijven. Koper kan niet een geheel ander ontwerp verwachten/eisen van een ander product in een feedbackronde. Dit wordt gezien als een nieuw ontwerp en hierbij worden bijbehorende teken -en productiekosten in rekening gebracht a €75 per ontwerp.
  3. De omvang van de uitvoering van het Maatwerk strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen.
  4. Indien de werkzaamheden op verzoek van Koper opgeschort worden, is Opdrachtgever verplicht de direct opeisbare vergoeding van de op dat moment reeds verrichte Maatwerk en gemaakte kosten, te betalen op eerste verzoek van Juwelier Jos. Bovendien is Juwelier Jos gerechtigd alle voor haar uit de opschorting voortvloeiende kosten in rekening te brengen van Koper (hieronder tevens verstaan gereserveerde uren).
  5. Indien na de opschortingsduur de uitvoering van de Overeenkomst niet hervat kan worden, is Juwelier Jos gerechtigd om de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever direct te ontbinden. In geval van hervatting van de uitvoering van de Overeenkomst is Opdrachtgever verplicht alle uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Juwelier Jos volledig te voldoen.
  6. Koper is verplicht ervoor zorg te dragen dat alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en maten tijdig en op de door Juwelier Jos gewenste wijze aan Juwelier Jos ter beschikking worden gesteld;
  7. Indien Koper niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is Juwelier Jos gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Koper wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra Maatwerk c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van Koper.
  8. Indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt en Juwelier Jos nalaat van Koper nakoming te verlangen, tast dit het recht van Juwelier Jos om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

  Artikel 11 – Meer- en minderwerk en wijzigingen

  1. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of (op verzoek van Koper) nader Maatwerk nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Koper te komen, is Koper verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens de overeengekomen teken- en productiekosten en aanvullende materiaalkosten. Juwelier Jos is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Koper verlangen dat daarvoor een aanvullende Overeenkomst wordt gesloten.
  2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor het Maatwerk, zal Juwelier Jos Koper informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk. Juwelier Jos zal hiervoor een aanvullend Aanbod doen welke door Opdrachtgever aanvaard dient te worden alvorens zij de meer-werkzaamheden uit zullen voeren. 
  3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van dat Maatwerk leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Koper verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn.
  4. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de Overeenkomst, of op grond van wet- en regelgeving dienen door Koper vergoed te worden.

  Artikel 12 – Oplevering Maatwerk

  1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Maatwerk wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Juwelier Jos of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Koper komen, heeft Juwelier Jos recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. 
  2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Koper en kunnen door Juwelier Jos bij Koper in rekening worden gebracht. 
  3. Juwelier Jos spant zich in om het Maatwerk binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.
  4. Indien er gesproken is over werkdagen met uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden.
  5. Koper heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van de door Juwelier Jos gemaakte en/of (op)geleverde zaken.
  6. Indien Juwelier Jos te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en Koper het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel in gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt Koper geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn hersteld kunnen worden, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in de weg staat. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.  
  7. Na oplevering is het werk voor risico van de Koper. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan Juwelier Jos kan worden toegerekend.
  8. Juwelier Jos is niet aansprakelijk voor gebreken die de Koper op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Juwelier Jos.

  Artikel 13 – Prijzen

  1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten of Maatwerk niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in de btw-tarieven.
  2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 
  3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen. 
  4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Juwelier Jos geen invloed heeft, kan Juwelier Jos deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
  5. Voor Maatwerk die op basis van spoed of buiten kantooruren op verzoek van Koper uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens een toeslag gerekend worden zoals overeengekomen in de offerte en/of Overeenkomst. Indien zaken verzonden dienen te worden, dient Koper hiervoor bijkomende kosten te vergoeden.
  6. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, kan deze richtprijs gedurende de uitvoering van de Overeenkomst bijgesteld worden tenzij Juwelier Jos Koper zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding, en Koper in de gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te beperken of vereenvoudigen. Juwelier Jos werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee aan de beperking of vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de uitvoering van werk.
  7. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst (of offerte) en de uitvoering hiervan voor Juwelier Jos (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, prijswijzigingen bij de door Juwelier Jos ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde halffabricaten, materialen, onderdelen of valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten (in zowel binnen als buitenland), verzend en/of bezorgkosten, lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies e.d., is Juwelier Jos gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en aan Koper in rekening te brengen. 
  8. Koper is verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn te voldoen alvorens Juwelier Jos begint met de uitvoering van de Overeenkomst. In elk geval is Koper verplicht om de kosten ten behoeve van de materialen vooraf te vergoeden.
  9. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Juwelier Jos bindend, tenzij Koper anders kan aantonen met daartoe overtuigend tegenbewijs. 
  10. Indien en voor zover gedurende de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten gemaakt worden en/of sprake is van verhoogd risico (naar het oordeel van Juwelier Jos), dient Koper hiervoor een meerprijs te vergoeden.

  Artikel 14 – Betaling en incassobeleid

  1. Betaling kan vooraf en/of bij oplevering geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode, tenzij anders overeengekomen.
  2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
  3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Juwelier Jos. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Juwelier Jos een andere betalingstermijn overeenkomen.
  4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Juwelier Jos gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
  5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Juwelier Jos op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
  6. Juwelier Jos heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Juwelier Jos kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Juwelier Jos kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
  7. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van uiterlijk 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim.  Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
  8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Juwelier Jos zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de  buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. 
  9. Indien Juwelier Jos meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

  Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle door Juwelier Jos geleverde zaken, blijven eigendom van Juwelier Jos totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Juwelier Jos gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
  2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
  3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Juwelier Jos zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  4. Voor het geval dat Juwelier Jos haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Juwelier Jos of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Juwelier Jos zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
  5. Juwelier Jos heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Juwelier Jos. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Juwelier Jos zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.
  6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Juwelier Jos worden vergoed door Koper. 

  Artikel 16 – Gebruiksvoorschriften Producten

  1. Koper van Producten dient de voorschriften en instructies van Juwelier Jos op te volgen.
  2. Koper dient de sieraden zorgvuldig te bewaren. Indien van toepassing dienen de sieraden in de meegeleverde verpakking te worden bewaard.
  3. In verband met de materialen dient de Koper niet met Producten te gaan zwemmen, douchen, sporten en/of slapen. Ook dient Koper rekening te houden met (schadelijke) stoffen van make-up, parfum, verzorgings- en reinigingsproducten, chemische stoffen en middelen die de sieraden kunnen aantasten, beschadigen en/of laten verkleuren. Indien Koper in deze situaties de sieraden draagt, kunnen de sieraden kleur verliezen, schade oplopen of op een andere manier aangetast worden. In geen van deze gevallen heeft Koper recht op gratis herstel of reparatie en vervalt de garantie.
  4. Indien een steen uit het Product is gevallen, is dit voor rekening en risico van Koper.
  5. Koper en derden dienen zich te onthouden van het zelf aanpassen en/of repareren van Producten. Hierdoor vervalt elke vorm van garantie vanuit Juwelier Jos.
  6. Een Koper kan ten gevolge van een hogere zuurgraad (van nature of door alcohol- of medicijngebruik) van haar huid eerder verkleuringen van Producten veroorzaken. Hiervoor is Juwelier Jos in geen geval aansprakelijk.

  Artikel 17 – Garantie

  1. Juwelier Jos staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt evenwel niet indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Verkoper.
  2. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Productgaranties strekken nooit verder dan hetgeen door de fabrikant wordt verstrekt of dan hetgeen expliciet is overeengekomen. De garantietermijn bedraagt in beginsel 1 jaar bij normaal gebruik. Koper dient het Product jaarlijks te laten controleren bij Juwelier Jos. Bij gebreke hiervan vervalt voornoemde garantie.
  3. Koper kan slechts een beroep doen op de door Juwelier Jos gegeven garantie indien Koper volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
  4. Indien Koper zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is Juwelier Jos gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden. 
  5. De garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken, de garantieverplichting vervalt als de Opdrachtgever zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde naar het oordeel van Juwelier Jos verkeerd gebruikt, behandelt of onderhouden is. Elke vorm van garantie vervalt wanneer de Koper het sieraad bij een andere gecertificeerde goudsmid, juwelier, crematorium of derde laat vullen, aanpassen of repareren.
  6. In geval van maatwerk is de laatst overgedragen maatvoering bepalend voor vaststelling van de juistheid van de Maatwerk door Juwelier Jos.
  7. Verzendkosten voor producten die binnen de garantie vallen zijn voor het opsturen naar Juwelier Jos voor de Koper. Het terugsturen van het sieraad naar de Koper zijn voor rekening van Juwelier Jos. Voor verzendkosten van producten die buiten de garantie vallen, zijn zowel het opsturen als terugsturen voor rekening van de Koper. De Koper dient de verzendkosten te voldoen voordat het sieraad retour gestuurd wordt naar het adres van de Koper.

  Artikel 18 – Opschorting en ontbinding

  1. Juwelier Jos is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  2. Bovendien is Juwelier Jos bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Juwelier Jos gesloten Overeenkomst voortvloeien.
  3. Voorts is Juwelier Jos bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
  4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Juwelier Jos op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Juwelier Jos de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
  5. Juwelier Jos behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

  Artikel 19 – Beperking aansprakelijkheid ten aanzien van productverkoop

  1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Juwelier Jos leidt tot aansprakelijkheid van Juwelier Jos jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Juwelier Jos in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Juwelier Jos is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per aanspraak per jaar.
  2. Juwelier Jos is niet aansprakelijk voor gevolgschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.  
  3. Juwelier Jos is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Juwelier Jos levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.). 
  4. Juwelier Jos is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
  5. Juwelier Jos is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
  6. Juwelier Jos staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Juwelier Jos verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
  7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Juwelier Jos vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Juwelier Jos binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

  Artikel 20 – Beperking van aansprakelijkheid ten aanzien van Maatwerk

  1. Indien het verrichten van Maatwerk door Juwelier Jos leidt tot aansprakelijkheid van Juwelier Jos jegens Opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht door Juwelier Jos in rekening gebrachte kosten (eenmaal de factuurwaarde, met uitzondering van de materiaalkosten, exclusief btw) tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Juwelier Jos. 
  2. Indien het sieraad na oplevering gebreken vertoont waarvoor Juwelier Jos aansprakelijk is (gebleken), dient Juwelier Jos in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Koper bij herstel in plaats van schadevergoeding. Juwelier Jos is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, hieronder tevens verstaan bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie
  3. Indien de (gevolgen van een) ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van Koper, komen de gevolgen voor rekening van Koper, tenzij Juwelier Jos zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid tekort is geschoten. Ook is Juwelier Jos niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of het gehele werk door Koper.
  4. Indien Koper een eigen steen in het Product wil verwerken, kan dit tijdens het verwerken breken. Juwelier Jos is hier uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor. Het risico van het verwerken van de steen in het Product is voor eigen rekening en risico van Koper.
  5. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Juwelier Jos vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Juwelier Jos binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Juwelier Jos vervalt na een jaar na het eindigen van de overeenkomst tussen partijen.

  Artikel 21 – Vrijwaring van juistheid van informatie

  1. Koper is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die zij aan Juwelier Jos verstrekt in het kader van een Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Koper hiervoor verantwoordelijk. Indien Juwelier Jos op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door Koper verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is Juwelier Jos verplicht om Koper hiervoor te waarschuwen.
  2. Koper vrijwaart Juwelier Jos van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
  3. Koper vrijwaart Juwelier Jos voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Koper verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden.
  4. Indien Koper elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Juwelier Jos verstrekt, garandeert Koper dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
  5. Koper vrijwaart Juwelier Jos tevens van alle schade, boetes, (last onder) dwangsom, vorderingen en andere overheidsmaatregelen.

  Artikel 22 – Overmacht

  1. Juwelier Jos is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Juwelier Jos, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Juwelier Jos zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatie faciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Juwelier Jos buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
  3. Juwelier Jos heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Juwelier Jos haar verbintenis had moeten nakomen.
  4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
  5. Voor zover Juwelier Jos ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Juwelier Jos gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst. 

  Artikel 23 – Risico overgang

  1. Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de verkoopovereenkomst zijn, gaat over op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.
  2. Ten aanzien van Maatwerk van de Producten geldt dat het bovengenoemde risico overgaat op het moment waarop het werk c.q. de Producten in de macht van Koper zijn gebracht na oplevering door Juwelier Jos. 

  Artikel 24 – Intellectuele Eigendomsrechten

  1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Juwelier Jos berusten uitsluitend bij Juwelier Jos en worden niet overgedragen aan Koper. 
  2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Juwelier Jos en/of de betreffende fabrikant en/of (toe)leverancier rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Juwelier Jos. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Juwelier Jos geleverde zaken, dient Juwelier Jos expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 
  3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Juwelier Jos rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

  Artikel 25 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

  1. Juwelier Jos gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Juwelier Jos de betrokkene hierover informeren.
  2. Indien Juwelier Jos op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

  Artikel 26 – Klachten

  1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Juwelier Jos en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@memoriesieraden.nl met als onderwerp “Juwelier Jos Klacht ordernummer”, met toevoeging van het ordernummer van de order.
  2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Juwelier Jos de klacht in behandeling kunnen nemen. In de klacht moet de Koper het volgende benoemen: Naam, Adresgegevens (adres, postcode, plaats) Telefoonnummer, E-mailadres, Ordernummer, Datum dat het sieraad is opgehaald/ontvangen en Reden van de klacht.
  3. Juwelier Jos zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
  4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Indien de klacht gegrond wordt bevonden dan zal in overleg met de Koper overgegaan worden tot gratis vervanging van het zelfde dan wel gelijksoortig product.

  Artikel 27 – Toepasselijk recht

  1. Op elke Overeenkomst tussen Juwelier Jos en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CI Juwelier Jos) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Juwelier Jos heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
  3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Juwelier Jos en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechtbank Den Haag tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

  Gouda, 7 juli 2022.